Privacy reglement ABS Begeleiding

Het Privacyreglement schrijft voor hoe ABS Begeleiding met de persoonsgegevens omgaat van de cliënten die zij begeleidt.

Privacyreglement

Onze medewerkers van ABS Begeleiding, begeleiden cliënten. Om dit goed te kunnen doen zijn allerlei gegevens nodig van de cliënten. Zonder onderstaande gegevens is het niet mogelijk om zorg te leveren. Van elke cliënt wordt daarom een persoonsdossier aangelegd. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, BSN, startformulier, zorgplan, deelnemersovereenkomst en door de cliënt zelf of door vertegenwoordiger van de cliënt aangeleverde documenten.

Zorg vanuit de gemeente gefinancierd, kan alleen worden gefactureerd na ontvangst van beschikking van de gemeente. In dit document staan bijzondere persoonsgegevens vermeld, wij ontvangen deze gegevens via een beveiligde omgeving waardoor de privacy is gewaarborgd. Wanneer het van belang is worden volgende zaken ook in het dossier opgenomen (bijvoorbeeld een medicatieoverzicht of informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden). Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen. Dit dossier is ten alle tijde op aanvraag in te zien voor de cliënt zelf, ouders/vertegenwoordigers, en ambulant begeleider.

Toestemming geven

Er wordt geen informatie over cliënten verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen, zonder toestemming van de cliënt. Iedere cliënt vult een toestemmingsformulier in waarin specifiek kan worden aangegeven waar wel en geen toestemming voor wordt gegeven.

Rechten van cliënten

Cliënten hebben recht op inzage, correctie/wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Er zijn twee voorbeeldbrieven beschikbaar voor correctie of verwijdering en inzage van persoonsgegevens.

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier

Bij ABS Begeleiding worden de persoonlijke gegevens van de cliënt in een daartoe geschikte afsluitbare kast bewaard, zodat onbevoegde derden hier geen toegang toe hebben. Er is vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben, met betrekking tot het gebruik van de persoonsdossiers. Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van ABS Begeleiding. Het betreft hier de begeleiders. De bevoegde begeleiders mogen de persoonsgegevens van de cliënten inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen.

 

 Functionaris gegevensbescherming

Naam: Esther Dietz-Navis

Mail: zorgboerderij@deneeth.nl

Tel:  

 

Grondslag

Wij beroepen ons op de volgende grondslagen;

  • Toestemming (formulier)
  • Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst

 Ontvangers van persoonsgegevens:

Nvt. Wij delen geen persoonsgegevens met andere partijen binnen of buiten de EU

Bewaartermijn gegevens

15 jaar of korter indien de wet dit voorschrijft.

Indienen klachten

Heeft u een klacht met betrekking tot privacy en persoonsgegevens, dan kunt u zich richten tot de functionaris gegevens bescherming. Mocht de afhandeling van de klacht onvoldoende zijn dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Autoriteit persoonsgegevens

Tel:                0900-2001 201

Bereikbaar:    Maandag tot vrijdag van 09:00-17:00 uur